Tentang

HananHanau.com adalah portal berita dengan isi artikel-artikel terkait ilmu syar’i yang mencakup manhaj, akidah, fikih, adab, hadis, kisah, kelembutan hati dan lain-lain yang berfungsi untuk menyebarkan informasi dan sebagai tujuan referensi dalam membentuk karakter insan yang ingin belajar dan memahami agama Islam secara lebih dalam.

Artikel-artikel pada portal ini merujuk kepada banyak kitab. Di antaranya adalah:

  1. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Syahr Riyadh ash-Shalihin,
  2. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, al-Qaulul Mufid ‘ala Kitabit Tauhid,
  3. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Syarh Shahih al-Bukhari,
  4. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Syarh Shahih al-Aqidah al-Washitiyah,
  5. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Tanbihul Afham, Syahr ‘Umdah al-Ahkam,
  6. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Fiqh al-Ibadat,
  7. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, adh-Dhiya’ al-Lamu min Khuthab al-Jawami,
  8. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Mulakhkhash al-Fiqhi,
  9. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Mulakhkhash fi at-Tauhid,
  10. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Khutab al-Minbariyah fi al-Munasabat Alashriyyah,
  11. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Bahjatu Qulub al-Abrar Wa Quratu ‘Uyuni Akhyar fi Syarhi Jawami’ al-Akhbar,
  12. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Syahr Umdah al-Ahkam,
  13. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Lathif al-Mannan fi Khulashah Tafsir al-Qur’an,
  14. Mahdi Rizqullah Ahmad, as-Sirah an-Nabawiyah fi Dhaui al-Mishadir al-Asliyyah,
  15. Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azazy, Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitabi wa Shahihis Sunnah,
  16. Ibrahim Abdullah bin Saif al-Mazru’i, Dzikrullah – Durus fi ar-Raqa’iq wa as-Zuhd,
  17. Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad al-Badr, Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba’in wa Tatimmatil Khamsin lin Nawawi wa Ibni Rajab Rahimahumallah,
  18. Ahmad Farid,  Khawatir Imaniyyah,
  19. Ahmad Farid, Tahdzir ad-Dani wal Qashi min Uqubati adz-Dzunubi wal Ma’ashi,
  20. Abdul Aziz bin Fauzan bin Shalih al-Fauzan, Fiqh at-Ta’amul Ma’a an-Nas,
  21. Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari,  al-Wajiz fi Aqidah as-Salaf asy-Syahih,
  22. Muhammad bin Jamil Zainu, Minhaj al-Firqah an-Najyah wa ath-Tha’ifah al-Manshurah,
  23. Fuad bin Abdul Aziz asy-Syalhub, Majalis al-Mukmin fi Mashalih ad-Dunya wa ad-Din bi, Ightinami Mawasimi Rabb al-Amin,
  24. Fuad bin Abdul Aziz asy-Syalhub, Kitab al-Adab,
  25. Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, al-Muhlikat wa al-Munjiyat,
  26. Rasyid bin Husain Abdul karim, ad-Durus al-Yaumiyyah minas Sunani wal Ahkam asy-Syar’iyyah,
  27. Hamid Ahmad ath-Thahir, Shahih Qashashil Qur’an,
  28. Dan masih banyak lagi.